top of page
business-camera-coffee-1509428-1024x669.
Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten en producten van People & Analytics, gevestigd Dr. Nassaulaan 5 te Assen, KvK 69390487.

Tarieven

Tarieven zijn exclusief BTW. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de wettelijke rente in rekening gebracht worden. Bij te late betaling behouden wij o.a. het recht een dienst te deactiveren, zonder recht op restitutie. People &Analytics behoudt zich het recht voor tussentijds tarieven van testen en teamscans aan te passen. Deze tariefwijzigingen zullen minimaal één maand tevoren worden gemeld.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanmelding via onze website waar deze voorwaarden in te zien zijn of door ondertekening van een offerte of akkoord op mailverkeer. Beide partijen kunnen op elk willekeurig tijdstip de overeenkomst beëindigen om welke reden dan ook. U mag geen voordelen of verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien op enigerlei wijze overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van People & Analytics.

Als deze overeenkomst beëindigd wordt conform de voorwaarden, kan noch People & Analytics noch uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies bij de andere partij. People & Analytics houdt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een verzoek tot een overeenkomst te weigeren.

Intellectueel eigendom

U erkent en neemt er zonder voorwaarden kennis van dat diensten, inhoud en informatie op de website beschermd zijn door People &Analytics copyrights of andere eigendomsrechten en wetten. Noch de overeenkomst noch het gebruik van producten van People & Analytics geven u enig recht op copyright of tast op enigerlei wijze het exclusieve eigendomsrecht van People & Analytics van het copyright enhandelsmerk aan. U stemt ermee in op geen enkele wijze iets van de inhoud van de website te veranderen, te kopiëren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of opnieuw te ontwerpen. Dit geldt eveneens voor testen.

Privacy en informatiebeveiliging

De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Bij het omgaan met uw informatie hanteren wij de volgende spelregels: Wij geven geen persoonlijke informatie door aan derden. Alle informatie wordt bewaard en bewerkt in een veilige omgeving. Na twee jaar worden rapporten verwijderd. Een kortere periode is mogelijk indien u dit wenselijk acht.

People & Analytics houdt zich het recht voor om de informatie van professionals en hun cliënten geanonimiseerd en volledig te gebruiken voor verdere ontwikkeling van testen en haar diensten. Dit geldt voor – maar is niet beperkt tot – onderzoek en de uitvoering van statistische analyses. People & Analytics zal nooit schriftelijk of op andere wijze direct contact met u of uw cliënten opnemen, tenzij u daar expliciet om heeft verzocht of om zich te verzekeren van een correcte dienstverlening.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product of met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst, in het bijzonder in relatie tot de interpretatie en conclusie van testresultaten en het verlies van data is uitgesloten. Het product bevat informatie die gebruikt kan worden en kan helpen bij het nemen van een beslissing, maar er kan nooit op vertrouwd worden als enige bron van informatie.People & Analytics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruik van data in het bezit van de verantwoordelijke opdrachtgever of kandidaten.

Alhoewel People & Analytics veel zorg besteedt aan de kwaliteit en beschikbaarheid van haar (online) diensten, bieden wij onze service aan op een “zoals het is” basis. Dit betekent onder andere dat wij geen garantie geven dat onze diensten en de inhoud van de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten beschikbaar zijn. De huidige stand van zaken van het internet en de snelheid en betrouwbaarheid van verbindingen, verhinderen garanties te geven.

Klachten

Geen enkele klacht zal officieel beschouwd worden te zijn ingediend, tenzij de klacht op schrift of per e-mail aan People & Analytics is gegeven, binnen twee weken nadat u de tekortkoming en fout ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, met een specificatie van alle details die te maken hebben met het onderwerp en de aard van de klacht. Klachten kunnen alleen in Nederlands of Engels ingediend worden.

Deze overeenkomst zal geleid en uitgelegd worden in overeenstemming met de Nederlandse wet. De Arrondissementsbank Groningen (Nederland) heeft exclusieve jurisdictie inzake vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

bottom of page